Medlem i Bostadsrättsföreningen Doktor Lindh

Bostadsrättsföreningen Doktor Lindh registrerades 24 oktober 1991. Föreningens nuvarande ekonomiska plan upprättades den 6 augusti 1997 och nuvarande stadgar (se nedan) registrerades 2010-11-30 hos Bolagsverket.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter utan tidsbegränsning.

Årsstämma hålles varje vår. Vid behov hålls extrastämma.

Medlemskap

För att bli medlem i föreningen måste man vara delägare i en bostadsrätt i föreningen. Alla medlemmar ska godkännas av föreningens styrelse.

Hur blir man medlem:

Om du har frågor om medlemskap eller överlåtelse / försäljning av lägenheten kontakta gärna styrelsens representant för dessa ärenden; Hans.Ragneskog@gmail.com

eller telefon 072 706 3456. Om du genomfört en överlåtelse skicka handlingarna (inkl ansökan om medlemskap) till föreningens ekonomiske förvaltare;
Brf Revisorsringen, Distansgatan 2, 421 37 Västra Frölunda

Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar

Överlåtelseavgift betalas av köpare.
Handläggning av pantsättning av bostadsrätter handläggs av vår ekonomiske förvaltare Revisorsringen.
All korrespondens kan ske direkt till Revisorsringen BRF, Distansgatan 2, 421 37 Västra Frölunda.
Om du har frågor, vänd dig till Jenny Bergendahl jenny.bergendahl@revisorsringen.se eller tel: 031-7098158

Fastighetsbeteckningen för husen är:
Dr. Lindhs gata 6; GÖTEBORG GULDHEDEN 67:1
Dr. Lindhs gata 4; GÖTEBORG GULDHEDEN 67:2
Dr. Lindhs gata 3; GÖTEBORG GULDHEDEN 68:1
Dr. Lindhs gata 1; GÖTEBORG GULDHEDEN 68:2

Föreningens organisationsnummer: 716 444 97 58

 

Medlemmars respektive föreningens ansvar

För att på ett tydligt sätt klargöra vad som är föreningens och de boendes respektive ansvar då det gäller underhållet i lägenheterna har en Ansvarslista skapats genom ett arbete i styrelsen. Vår tekniske förvaltare, Svensk markservice (SMS), har också deltagit i arbetet.

Av ansvarslistan framgår vem som svarar för vilken del av lägenheten och fastigheten, bostadsrättsinnehavaren (BRH) eller bostadsrättsföreningen (BRF).
>> Ansvarslista

Lägenhetsinnehavare får inte beställa hantverkare att utföra arbeten rörande sådant som bostadsrättsföreningen ansvarar för. Lägenhetsinnehavaren svarar alltid för kostnader för exempelvis hantverkare som lägenhetsinnehavaren har beställt eller arbeten som denne låtit utföra - oavsett vilka åtgärder som faktiskt utförts. Det är bara bostadsrättsföreningens styrelse, eller vår fastighetsskötare Svensk markservice (SMS), som har rätt att beställa eller låta utföra arbeten för bostadsrättsföreningen.

Andrahandsuthyrning

Föreningen tillämpar ett strikt regelverk då det gäller andrahandsuthyrning av bostadsrätter. Sådan uthyrning skall alltid godkännas av styrelsen, och är tillåten under maximalt ett (1) år om godtagbara skäl kan anges. Reglerna finns samlade på ett dokument.
En uthyrning av lägenheten i andra hand utan styrelsens medgivande kan medföra att nyttjanderätten till lägenheten förverkas.
Vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt skall ev. förhyrd P-plats och förhyrt nätförråd återlämnas till föreningen.
Har ni frågor rörande andrahandsuthyrning kontakta då gärna styrelsens representanter för dessa ärenden, per e-mail på: Hans Ragneskog

Styrelsen måste meddelas rörande önskemålet om andrahandsuthyrning i så god tid att ärendet hinner behandlas på ett ordinarie styrelsemöte (vanligen första helgfria torsdagen i månaden). Lämna med andra ord in din ansökan minst en månad före den tidpunkt du önskar att andrahandsuthyrningen ska träda ikraft.

Andrahandsuthyrning av hyresrätter är inte tillåtet (gäller även SGS studentrum)!

>> Regler för andrahandsuthyrning (i pdf-format)


Föreningens stadgar

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Doktor Lindh kan du läsa här:
>>Stadgar
Styrelsen vill göra medlemmarna uppmärksam på 13§ sista mening; ”Det åligger bostadsrättshavaren att teckna och vidmakthålla hemförsäkring.

Tilläggsförsäkring för bostadsrätt, gäller från 2012-05-08
Brf Dr. Lindh har tecknat en kollektiv Tilläggsförsäkring för bostadsrätt kopplad till
Brf Dr. Lindhs fastighetsförsäkring hos Länsförsäkringar Göteborg- och Bohuslän.
Varje medlem i föreningen behöver därmed inte ha en egen tilläggsförsäkring för bostadsrätt till sin hemförsäkring. Föreningen ombesörjer  detta kollektivt utan kostnad.
Obs! Gäller endast tilläggsförsäkringen.
Hemförsäkringen för övrigt skall behållas av medlemmarna.

I händelse av skada i lägenhet skall fastighetsskötaren alt. styrelsen meddelas. Styrelsen sköter sedan kontakten med försäkringsbolaget.

Villkor för den kollektiva tilläggsförsäkringen nås via denna länk;
https://secure235.lansforsakringar.se/Villkor/V513-4.pdf